Privacyverklaring


Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en uw privacy? 


Dat leest u hieronder.

Algemeen

De privacywetgeving geldt vanaf 25 mei 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze verordening heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten met betrekking tot die verwerking.
Met deze privacyverklaring krijgt u informatie over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast geldt een privacy beleid voor onze website, welke beiden op de website www.marvato.nl te vinden zijn.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens als klant van MARVATO tax & legal?

Om diensten correct en zorgvuldig te kunnen verrichten en/of uw opdrachten goed en zorgvuldig te kunnen verrichten, hebben we van u enkele gegevens nodig.
Die gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor het opstellen van documenten/correspondentie, overeenkomsten, verzoekschriften, aanvragen en dergelijke), maar ook voor onze administratie, en het archief/de opslag van uw dossier, maar ook voor het opmaken van de factuur voor de verrichte diensten. Wij verwerken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is.

Wat zijn de plichten van MARVATO tax & legal?

Wij zijn volgens de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in uw dossier plaatsvindt. Bij ons werk zijn we verplicht rekening te houden met het volgende:

•  Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:         
      –  voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het verrichten van diensten;
      
      –  voor de tenaamstelling van uw factuur
      –  voor het voeren van een deugdelijke administratie;
      –  voor het deugdelijk archiveren en bewaren van uw gegevens;
      –  voor doelmatig beheer en beleid.
  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, tenzij het een verenigbaar doel betreft in de zin van de AVG of de uitvoeringswet AVG;
•  Als MARVATO tax & legal een of meer werknemers zou inschakelen voor het verrichten van diensten, dan gaan zij ieder vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is alsdan schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van die medewerkers;
•  Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om een beveiligingsincident te voorkomen;
•  Gegevens worden in beginsel niet buiten de EU opgeslagen;
•  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening. Daarna worden ze vernietigd, tenzij u aangeeft dat u ze geretourneerd wenst te hebben. Voor de benodigde gegevens is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk zou zijn.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

U heeft de volgende rechten:
•  Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
•  Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
•  Het recht op correctie, beperking, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
•  Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het
•  bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling
•  niet bewaard moeten blijven.
•  Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
•  Het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt heeft.
•  Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een e-mailbericht kenbaar maken aan MARVATO tax & legal.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Alle door MARVATO tax & legal ingezette medewerkers of dienstverleners zullen ieder de verplichting opgelegd krijgen
vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld ook in dat een derde niet zonder uw toestemming
toegang tot persoonsgegevens krijgt. Dus uw toestemming is dan vereist.

Uitwisseling gegevens

Wij wisselen in beginsel geen gegevens met derden uit. Dat is alléén anders als u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven.
Alleen met uw toestemming kunnen gegevens gedeeld worden met derden.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid of deze verklaring te wijzigen.

Heeft u vragen over ons privacy beleid?

Stuur dan een e-mail naar info@marvato.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit emailadres gebruiken.