Algemene voorwaarden

Algemeen

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van MARVATO, maar ook ten behoeve van alle andere (rechts) personen die voor MARVATO werkzaam zijn, respectievelijk alle (rechts)personen die bij de uitvoering door MARVATO voor enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wie handelen of nalaten MARVATO aansprakelijk zou kunnen zijn.

Opdrachten

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door MARVATO. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407, tweede lid BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor alle gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Gegevens en informatie

MARVATO is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien opdrachtgever alle door of namens MARVATO gewenste gegevens / informatie heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens / informatie niet, ontijdig of onvolledig heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden MARVATO onverwijld te informeren omtrent feiten / omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en/of volledigheid van de door / namens hem verstrekte informatie en/of gegevens.

Uitvoering

MARVATO bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en mag daarbij anderen (hulpperso(o)n (-en) en / of derde(-n)) inschakelen, namens opdrachtgever. De opdracht zal naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd. MARVATO kan niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat. MARVATO is te allen tijde bevoegd de werkzaamheden te beëindigen.

Auteursrecht

Alle rechten met betrekking tot de producten van opdrachtnemer, zoals adviezen, processtukken, modellen, contracten, systemen, programma’s en verzamelde knowhow, komen MARVATO toe.

Betaling

Betaling van declaraties van MARVATO dient zonder korting en/of verrekening te geschieden, binnen de termijn, vermeldt op de declaratie. Daarnaast is MARVATO gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever, zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist is.

Reclame

Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of een gedeclareerd bedrag dient, op straffe van verval van alle aanspraken, te geschieden binnen drie maanden na verzenddatum van stukken / informatie, waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, 14 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan MARVATO te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Klachten en Geschillenregeling Advocatuur

MARVATO neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer MARVATO er niet in slaagt eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt tot een oplossing te brengen, dan kan de cliënt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van MARVATO de door haar ingeschakelde medewerker / hulpperso(o)n (-en) en / of derde(-n) is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat die het dossier behandelend, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van deze advocaat komt.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door MARVATO in de desbetreffende zaak, in dat betreffende kalenderjaar in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van het onder de dekking vallend bedrag MARVATO en de behandelend advocaat zijn, in afwijking van art. 6:76 BW, slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen van hulpperso(o)n (-en) en / of derde(-n), indien en voorzover de daaruit voortvloeiende schade op hulpperso(o)n (-en) en / of derde(-n) kan worden verhaald, hetgeen onverlet laat de bevoegdheid van opdrachtgever deze hulpperso(o)n (-en) en / of derde(-n) rechtstreeks aan te spreken.

MARVATO en de behandelend advocaat zijn niet aansprakelijk voor fouten en / of tekortkomingen van een ingeschakelde derdepartij in de uitvoering van zijn diensten. MARVATO en de behandelend advocaat hebben het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke partij mocht hebben bedongen, namens cliënt te aanvaarden.

Niet alleen MARVATO, maar ook alle personen, , werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in andere hoedanigheid, die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers, zoals hiervoor niet uitputtend genoemd, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk gehouden worden gehouden, nadat zij het kantoor hebben verlaten.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een aanvullende opdracht en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart MARVATO tegen alle aanspraken van derden, de door MARVATO in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van MARVATO.

Gedragscode

MARVATO is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neyhuyskade 94, 2596 XM te Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl. De gedragscodes van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn op hen van toepassing. Deze regels kunnen gevonden worden op: http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp.

Dossiers / archivering

MARVATO is gerechtigd na 7 jaren, nadat het dossier gesloten is, de gearchiveerde dossiers te laten vernietigen. Na 7 jaren dient opdrachtgever er aldus rekening mee te houden dat de dossiers niet meer voor handen zijn.

Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, of de bevoegde rechter in de woonplaats van de gedaagde opdrachtgever (mits consument), indien deze dit verkiest en deze keuze, voordat het geschil aanhangig is gemaakt, schriftelijk aan MARVATO kenbaar is gemaakt.

Indien MARVATO als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor opdrachtgever in aanmerking te komen buitenlandse rechter.