Algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

De namen MARVATO legal, MARVATO tax & legal en MARVATO advocatuur zijn handelsnamen van de eenmanszaak naar Nederlands recht MARVATO legal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73508500, hierna te noemen: ‘MARVATO’.

Artikel 2. Toepassing en derdenwerking

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een aanvullende opdracht en vervolgopdrachten van opdrachtgever. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van MARVATO, maar ook ten behoeve van alle andere (rechts) personen die voor MARVATO werkzaam zijn of de uitvoering door MARVATO voor enige opdracht zijn ingeschakeld. Dit geldt ook voor alle (rechts)personen voor wiens handelen of nalaten MARVATO aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 3. Opdrachten

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de in artikel 1 genoemde eenmanszaak. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407, tweede lid BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor alle gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4. Uitvoering

MARVATO bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en mag daarbij hulppersonen of derden inschakelen. De opdracht zal naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd. MARVATO kan niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat. MARVATO is te allen tijde bevoegd de werkzaamheden te beëindigen.

Artikel 5. Betaling

Betaling van declaraties van MARVATO dient zonder korting en/of verrekening te geschieden, binnen de termijn, vermeldt op de declaratie. Daarnaast is MARVATO gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever, zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist is, en worden berekend volgen het Besluit Incassokosten (BIK).

Artikel 6. Klachten

Eventuele klachten worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling. Hierin is opgenomen hoe een klacht kan worden ingediend en hoe deze wordt behandeld en afgewikkeld door MARVATO. U vindt de kantoorklachtenregeling ook op onze website www.marvato.nl.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van MARVATO en de door haar ingeschakelde medewerkerker, hulppersonen en derden is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat die het dossier behandelt wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge deze verzekeringsovereenkomst voor rekening van de advocaat komt.

 

Artikel 8. Derden

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 9. Gedragscode

MARVATO is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), Neyhuyskade 94, 2596 XM te Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl. De gedragscodes van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn op hen van toepassing. Deze regels kunnen gevonden worden op: www.advocatenorde.nl/juridische-zaken/regelgeving.

Artikel 10. Dossiers/archivering

MARVATO is gerechtigd na 7 jaren, nadat het dossier gesloten is, de gearchiveerde dossiers te laten vernietigen. Na 7 jaren dient opdrachtgever er aldus rekening mee te houden dat de dossiers niet meer voor handen zijn.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet een andere rechter uitsluitend bevoegd maakt.

Artikel 12. Geldigheid

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2021 en zijn ook te raadplegen op de website via www.marvato.nl/algemene-voorwaarden.