Eenvoudiger BTW terug bij niet betalen

Eenvoudiger BTW terug bij niet betalen

Vorderingen ouder dan 1 jaar voortaan aangemerkt als oninbaar

 

In Nederland geldt voor de BTW het zogenaamde factuurstelsel. U bent de voorbelasting verschuldigd zodra de factuur verzonden is. Uw afnemer mag de voorbelasting al aftrekken zodra de factuur ontvangen is, ongeacht of hij deze heeft betaald! U moet als leverancier als het ware de BTW voorfinancieren. Geen probleem als uw factuur op tijd betaald wordt, maar vervelend als de vordering oninbaar is.


Huidige regeling

Indien uw afnemer de factuur niet meer kan betalen kunt u de Belastingdienst verzoeken deze reeds afgedragen voorbelasting aan u terug te betalen. Dit moet via een apart teruggaafverzoek. U dient hierbij wel aan te tonen dat de vordering oninbaar is. Uw afnemer dient dan de reeds afgetrokken voorbelasting terug te betalen aan de Belastingdienst. De regeling wordt veelal als erg omslachtig ervaren.


Regeling per 1-1-2017

Om de leverancier tegemoet te komen is in de nieuwe regeling voorgesteld dat hij de voorbelasting kan terugvragen als de factuur na één jaar nog niet is betaald. De factuur wordt dan vermoed oninbaar te zijn. Dit kan gewoon geschieden in de periodieke aangifte en hoeft niet meer via een apart teruggaafverzoek. Als u later toch nog een gedeelte van de factuur ontvangt bent u hierover BTW verschuldigd.

De leverancier moet de BTW die hij afgetrokken heeft terugbetalen over facturen waarvan de betalingstermijn een jaar is overschreden. Betaalt hij later toch, dan kan hij de voorbelasting opnieuw aftrekken.

Indien het gaat om een gedeelte van het factuurbedrag wordt gerekend met de btw die hieraan toegerekend kan worden.


Overgangsrecht oude vorderingen

Voor vorderingen die in 2016 opeisbaar zijn geworden geldt als peildatum 1 januari 2017. Hierdoor ontstaat voor de nieuwe regeling op zijn vroegst pas een recht op teruggaaf op 1 januari 2018. Voor facturen die in 2015 reeds opeisbaar zijn geworden kunt u wel per 1 januari de BTW terugvragen.

Voor de afnemer start de termijn van 1 jaar voor oude vorderingen op 1 januari 2016. De terugbetalingsverplichting kan dus al ontstaan op 1 januari 2017. Houd hier alvast rekening mee bij de eerste aangifte van 2017.

Let op! Indien reeds eerder blijkt dat de vordering onbetaald zal blijven, kun u nog altijd de btw terugvragen middels een apart heffingsverzoek. De ‘oude’ regeling blijft onverkort gelden naast het nieuwe vermoeden van oninbaarheid.


Wat betekent dit voor u?

Omdat de nieuwe regeling als bij de eerste periodieke aangifte omzetbelasting in 2017 gevolgen kan hebben kan het noodzakelijk zijn hiervoor nu al maatregelen te nemen. Voor vragen over de gevolgen in uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Comments are closed.