Einde van het slapend dienstverband?

Einde van het slapend dienstverband?

Compensatie voor transitievergoeding na twee jaar ziekte

 

De regeling omtrent de transitievergoeding is in werking getreden met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015. De regeling houdt kortgezegd in dat werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn geweest een vergoeding meekrijgen indien hun dienstverband wordt geëindigd op initiatief van de werkgever en hen hiervan geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De regeling geldt ook voor de werknemer die langdurig ziek is. Na twee jaar vervalt namelijk het opzegverbod tijdens ziekte. Als de werkgever ervoor kiest het dienstverband te beëindigen is hij een transitievergoeding verschuldigd. Dit wordt veelal door werkgevers als 'oneerlijk' ervaren. Zij hebben namelijk al twee jaar het loon doorbetaald en moeten nu ook nog eens een transitievergoeding betalen!


Het 'slapend dienstverband'

Om betaling van de transitievergoeding te voorkomen kiezen sommige werkgevers ervoor het dienstverband stilzwijgend door te laten lopen. Na twee jaar ziekte is namelijk geen loon meer verschuldigd. Nu het dienstverband niet eindigt is er geen transitievergoeding verschuldigd. We spreken dan van een zogenaamd 'slapend dienstverband'. De werknemer hoeft niet te werken, geniet daarom geen loon, maar wel bijvoorbeeld gewoon een WIA-uitkering.

Helemaal zonder risico is deze constructie niet. Tot nu toe hebben kantonrechters deze praktijk nog niet gesanctioneerd, omdat opzeggen na twee jaar ziekte volgens hen een 'recht' is en geen 'plicht'. Ook al achten zij net als minister Asscher deze gang van zaken hoogst onfatsoenlijk, het levert (tot nu toe) nog geen onrechtmatige gedraging op van de werkgever.

Een tweede risico is dat de werkgever tijdens het bestaan van het dienstverband verantwoordelijk blijft voor de integratie van de zieke werknemer. Zo is hij verplicht passende arbeid aan te bieden als de zieke werknemer hiertoe in de toekomst in staat is. Hierover is dan wél een vergoeding verschuldigd. Toch lijken veel werkgevers deze risico's voor lief te nemen.


Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel wil aan deze praktijk een einde maken. Het komt de werkgevers tegemoet en maakt dergelijke slapende dienstverbanden overbodig. De werkgever zal een compensatie ontvangen uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) ter grootte van de transitievergoeding.

Let op! Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2018. De bedoeling is om aan de regeling terugwerkende kracht te verlenen tot 1 juli 2015.

Comments are closed.